• PHẦN MỀM
    PHẦN MỀM
  • DỊCH VỤ
    DỊCH VỤ
  • ĐÀO TẠO
    ĐÀO TẠO
TIN NỔI BẬT
Phần mềm
Cổng dịch vụ công thành phố được Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng...
Nghiên cứu khoa học
 Tên đề tài: Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng trục tích hợp trên mạng truyền số liệu chuyên dùng thành phố Hải Phòng Mã số: ĐT.CN.2017.776..