LB.Counter
Thành Tích - Giải Thưởng
Thời gian: 09/09/2011 - 17:21
Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ; có tư cách pháp nhân, có ...
Quá Trình Phát Triển
Thời gian: 04/06/2010 - 08:36
Cơ Cấu Tổ Chức
Thời gian: 04/06/2010 - 08:26
Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, hoạt động ...
Chức Năng - Nhiệm Vụ
Thời gian: 04/06/2010 - 08:18
Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ; có tư cách pháp nhân, có ...
Xem với cỡ chữ TăngGiảmReset